شرکت حسابداری |حسابداران تراز محور| موسسه حسابداری |
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
نقشه سایت
 

_سیستم ثبت  دائمی موجودی ها

 
در این سیستم هر یک از اقلام خرید و یا فروش به محض وقوع در حساب موجودی ها منعکس می شود.
 
_ سیستم ثبت  ادواری موجودی ها
 
در این نوع سیستم در پایان دوره مالی و یا هر زمان که تشخیص داده شود، شمارش فیزیکی موجودی انجام می شود. در این سیستم حساب موجودی کالا در طول دوره هیچ گردشی ندارد و مانده آن نشان دهنده موجودی اول دوره می باشد و این یکی از معایب بزرگیست که  وجود دارد.
 
مثال:
 شرکت الف که از سیستم دائمی موجودی کالا استفاده می کند در سال ۹۰ کالایی به ارزش ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که بهای تمام شده آن ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد،به شرکت ب فروخته است.در سال ۹۱ شرکت ب کالای مذکور را به شرکت الف برگشت میدهد.مطلوبست انجام ثبت های لازم برگشت از فروش در سال ۹۱
 
مقایسه و ثبت مربوط به سیستم ادواری و دائمی در دفتر روزنامه
 
خرید نسیه کالا:
 
_ سیستم دائمی: 
 
موجودی کالا *بد   
حسابهای پرداختنی* بس 
 
_ سیستم ادواری : 
 
خرید کالا * بد
حسابهای پرداختنی* بس
 
هزینه حمل:
 
_ سیستم دائمی: 
 
موجودی کالا *بد    
بانک بس
 
_ سیستم ادواری : 
 
هزینه حمل *بد
بانک * بس
 
برگشت از خرید نسیه:
 
_ سیستم دائمی:
 
حسابهای پرداختنی*بد   
موجودی کالا *بس 
 
 
_ سیستم ادواری: 
 
 حسابهای پرداختنی* بد      
برگشت از خرید و تخفیفات*بس
 
 
فروش کالا:
 
_ سیستم دائمی:
 
ثبت اول:
 
حسابهای دریافتنی *بد   
فروش * بس
 
ثبت دوم:
 
بهای تمام شده کالای فروش رفته * بد 
موجودی کالا * بس
 
_ سیستم ادواری:
 
حسابهای دریافتنی *بد 
فروش * بس
 
برگشت از فروش نسیه :
 
_ سیستم دائمی:
 
ثبت اول: 
 
برگشت از فروش و تخفیفات*بد         
 حسابهای دریافتنی***  بس
 
ثبت دوم: 
 
موجودی کالا *بد       
بهای تمام شده کالای فروش رفته * بس
 
_ سیستم ادواری:  
 
برگشت از فروش و تخفیفات***بد             
  حسابهای دریافتنی*** 
 
 
موسسه حسابداری حسابداران تراز محور
88705994 -021     فکس:89775554-021
 09129497458           09120570744  
 
برچسب ها: _سیستم ثبت دائمی موجودی ها) در این سیستم هر یک از اقلام خرید و یا فروش به محض وقوع در حساب موجودی ها منعکس می شود. _ سیستم ثبت ادواری موجودی ها) در این نوع سیستم در پایان دوره مالی و یا هر زمان که تشخیص داده شود، شمارش فیزیکی موجودی انجام می شود. در این سیستم حساب موجودی کالا در طول دوره هیچ گردشی ندارد و مانده آن نشان دهنده موجودی اول دوره می باشد و این یکی از معایب بزرگیست که وجود دارد. مثال: شرکت الف که از سیستم دائمی موجودی کالا استفاده می کند در سال ۹۰ کالایی به ارزش ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که بهای تمام شده آن ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد،به شرکت ب فروخته است.در سال ۹۱ شرکت ب کالای مذکور را به شرکت الف برگشت میدهد.مطلوبست انجام ثبت های لازم برگشت از فروش در سال ۹۱ مقایسه و ثبت مربوط به سیستم ادواری و دائمی در دفتر روزنامه خرید نسیه کالا: _ سیستم دائمی: موجودی کالا *بد حسابهای پرداختنی* بس _ سیستم ادواری : خرید کالا * بد حسابهای پرداختنی* بس هزینه حمل: _ سیستم دائمی: موجودی کالا *بد بانک بس _ سیستم ادواری : هزینه حمل *بد بانک * بس برگشت از خرید نسیه: _ سیستم دائمی: حسابهای پرداختنی*بد موجودی کالا *بس _ سیستم ادواری: حسابهای پرداختنی* بد برگشت از خرید و تخفیفات*بس فروش کالا: _ سیستم دائمی: ثبت اول: حسابهای دریافتنی *بد فروش * بس ثبت دوم: بهای تمام شده کالای فروش رفته * بد موجودی کالا * بس _ سیستم ادواری: حسابهای دریافتنی *بد فروش * بس برگشت از فروش نسیه : _ سیستم دائمی: ثبت اول: برگشت از فروش و تخفیفات*بد حسابهای دریافتنی*** بس ثبت دوم: موجودی کالا *بد بهای تمام شده کالای فروش رفته * بس _ سیستم ادواری: برگشت از فروش و تخفیفات***بد حسابهای دریافتنی*** موسسه حسابداری حسابداران تراز محور 88705994 -021 فکس:89775554-021 09129497458 09120570744


308
به طور کلی سیستم ثبت و نگهداری موجودی کالا به دو گروه تقسیم  می شود
به طور کلی سیستم ثبت و نگهداری موجودی کالا به دو گروه تقسیم  می شود
جدیدترین خبرها
جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال 98
جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال 98

حداقل دستمزد کارگران در سال 1398 نسبت به سال قبل حدود 36.5٪ افزایش یافت.
 

نحوه رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی اعلام شد.
نحوه رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی اعلام شد.

نحوه رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی اعلام شد. 

- حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد
- حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد

 حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد

 امروز دوشنبه 1 بهمن ۱۳۹۷
امروز دوشنبه 1 بهمن ۱۳۹۷

 

  •  مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی :