شرکت حسابداری |حسابداران تراز محور| موسسه حسابداری |
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
نقشه سایت
 

_سیستم ثبت  دائمی موجودی ها

 
در این سیستم هر یک از اقلام خرید و یا فروش به محض وقوع در حساب موجودی ها منعکس می شود.
 
_ سیستم ثبت  ادواری موجودی ها
 
در این نوع سیستم در پایان دوره مالی و یا هر زمان که تشخیص داده شود، شمارش فیزیکی موجودی انجام می شود. در این سیستم حساب موجودی کالا در طول دوره هیچ گردشی ندارد و مانده آن نشان دهنده موجودی اول دوره می باشد و این یکی از معایب بزرگیست که  وجود دارد.
 
مثال:
 شرکت الف که از سیستم دائمی موجودی کالا استفاده می کند در سال ۹۰ کالایی به ارزش ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که بهای تمام شده آن ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد،به شرکت ب فروخته است.در سال ۹۱ شرکت ب کالای مذکور را به شرکت الف برگشت میدهد.مطلوبست انجام ثبت های لازم برگشت از فروش در سال ۹۱
 
مقایسه و ثبت مربوط به سیستم ادواری و دائمی در دفتر روزنامه
 
خرید نسیه کالا:
 
_ سیستم دائمی: 
 
موجودی کالا *بد   
حسابهای پرداختنی* بس 
 
_ سیستم ادواری : 
 
خرید کالا * بد
حسابهای پرداختنی* بس
 
هزینه حمل:
 
_ سیستم دائمی: 
 
موجودی کالا *بد    
بانک بس
 
_ سیستم ادواری : 
 
هزینه حمل *بد
بانک * بس
 
برگشت از خرید نسیه:
 
_ سیستم دائمی:
 
حسابهای پرداختنی*بد   
موجودی کالا *بس 
 
 
_ سیستم ادواری: 
 
 حسابهای پرداختنی* بد      
برگشت از خرید و تخفیفات*بس
 
 
فروش کالا:
 
_ سیستم دائمی:
 
ثبت اول:
 
حسابهای دریافتنی *بد   
فروش * بس
 
ثبت دوم:
 
بهای تمام شده کالای فروش رفته * بد 
موجودی کالا * بس
 
_ سیستم ادواری:
 
حسابهای دریافتنی *بد 
فروش * بس
 
برگشت از فروش نسیه :
 
_ سیستم دائمی:
 
ثبت اول: 
 
برگشت از فروش و تخفیفات*بد         
 حسابهای دریافتنی***  بس
 
ثبت دوم: 
 
موجودی کالا *بد       
بهای تمام شده کالای فروش رفته * بس
 
_ سیستم ادواری:  
 
برگشت از فروش و تخفیفات***بد             
  حسابهای دریافتنی*** 
 
 
موسسه حسابداری حسابداران تراز محور
88705994 -021     فکس:89775554-021
 09129497458           09120570744  
 
برچسب ها: _سیستم ثبت دائمی موجودی ها) در این سیستم هر یک از اقلام خرید و یا فروش به محض وقوع در حساب موجودی ها منعکس می شود. _ سیستم ثبت ادواری موجودی ها) در این نوع سیستم در پایان دوره مالی و یا هر زمان که تشخیص داده شود، شمارش فیزیکی موجودی انجام می شود. در این سیستم حساب موجودی کالا در طول دوره هیچ گردشی ندارد و مانده آن نشان دهنده موجودی اول دوره می باشد و این یکی از معایب بزرگیست که وجود دارد. مثال: شرکت الف که از سیستم دائمی موجودی کالا استفاده می کند در سال ۹۰ کالایی به ارزش ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که بهای تمام شده آن ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد،به شرکت ب فروخته است.در سال ۹۱ شرکت ب کالای مذکور را به شرکت الف برگشت میدهد.مطلوبست انجام ثبت های لازم برگشت از فروش در سال ۹۱ مقایسه و ثبت مربوط به سیستم ادواری و دائمی در دفتر روزنامه خرید نسیه کالا: _ سیستم دائمی: موجودی کالا *بد حسابهای پرداختنی* بس _ سیستم ادواری : خرید کالا * بد حسابهای پرداختنی* بس هزینه حمل: _ سیستم دائمی: موجودی کالا *بد بانک بس _ سیستم ادواری : هزینه حمل *بد بانک * بس برگشت از خرید نسیه: _ سیستم دائمی: حسابهای پرداختنی*بد موجودی کالا *بس _ سیستم ادواری: حسابهای پرداختنی* بد برگشت از خرید و تخفیفات*بس فروش کالا: _ سیستم دائمی: ثبت اول: حسابهای دریافتنی *بد فروش * بس ثبت دوم: بهای تمام شده کالای فروش رفته * بد موجودی کالا * بس _ سیستم ادواری: حسابهای دریافتنی *بد فروش * بس برگشت از فروش نسیه : _ سیستم دائمی: ثبت اول: برگشت از فروش و تخفیفات*بد حسابهای دریافتنی*** بس ثبت دوم: موجودی کالا *بد بهای تمام شده کالای فروش رفته * بس _ سیستم ادواری: برگشت از فروش و تخفیفات***بد حسابهای دریافتنی*** موسسه حسابداری حسابداران تراز محور 88705994 -021 فکس:89775554-021 09129497458 09120570744


214
به طور کلی سیستم ثبت و نگهداری موجودی کالا به دو گروه تقسیم  می شود
به طور کلی سیستم ثبت و نگهداری موجودی کالا به دو گروه تقسیم  می شود
جدیدترین خبرها
مودیان مالیاتی بدانند
مودیان مالیاتی بدانند

 مواردی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی مودیان مکلف به کسر و پرداخت مالیات ( حسب مورد ) خواهند بود

مالیات حقوق کارکنان مشخص و تصویب شد
مالیات حقوق کارکنان مشخص و تصویب شد

 به گزارش خبرگزاری خانه‌ی ملت، براساس بند (الف) تبصره 6 لایحه مذکور،  سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (276.000.000) ریال تعیین می‌شود.