حسابداران تراز محور

18 /09 /1396
مدیر سایت
مقالات حسابداری
1855

شرایط قبول هزینه مطالبات مشکوک الوصول توسط دارایی

شرایط قبول هزینه مطالبات مشکوک الوصول توسط دارایی


1- ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ مطالبات مشکوک الوصول ﻣﻨﺤﺼﺮﺍً ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

 
2- ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ مطالبات مشکوک الوصول ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﻃﻠﺐ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻭﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
 
3- ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ .
 
4- ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ، ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎﺀ ﻭﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
 
5- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ، ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
 
6- ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺍﯾﺠﺎﺩﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻭﺻﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﯾﺎ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ .
 
7- ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﺰﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻭﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺩﺭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺷﺪﻥ ﺍﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
 
_ ﺍﯾﻦ ﺁﺋﯿﻦ ناﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ ۱۱ ﻣﺎﺩﻩ  ۱۴۸ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮﺏ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۷۳۱۱ / ۴۱۲۲ -۲۱۱ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪ .
 
 
 
 
موسسه حسابداری حسابداران تراز محور
88705994 -021     فکس:89775554-021
 09129497458           09120570744  
 
برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ