حسابداران تراز محور

15 /03 /1396
مدیر سایت
مقالات حسابداری
1103

موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر


 موارد رد دفاتر در فصل پنجم آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ذکر شده اند که عبارتند از :
 
فصل پنجم : موارد رد دفاتر
 
ماده 20 . تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد :
 
1- در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد .
 
2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز .
 
3- ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز ( توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده ، اما به دلایل خاص قانونی از حیث مالیاتـی قابل قبول نیست و برگشت داده می شود به منزلـه ثبت هزینـه های غیر واقع تلقی نمی شود ).
 
4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور .
 
5- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است ( مانند مواد گرافیت ) ممنوع است .
 
6- تراشیدن ، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده ( اگر در نوشتن مطالب دچار اشکال شدیم ، با توجه به این که استفاده از لاک غلط گیر و هر گونه وسیله از این قبیل ممنوع است ، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که روی کلمه یا عدد اشتباه با خودکار قرمز یک خط بکشیم و با همان خودکار یا خودنویس اصلی درست آن را بنویسیم ).
 
7- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های 2  الی 4 ماده 13 و ماده 17 ( یعنی بدون منظور سوء استفاده تا 15 روز  و از تاریخ شروع فعالیت شرکت تازه تأسیس تا 30 روز ) و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آئین نامه ( یعنی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد ).
 
8- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه .
 
9- در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آئین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد (مثلاً مؤدی ادعا کند دفاتر به سرقت رفته ، اما دادگاه رأی خلاف آن را بدهد ).
 
10- عدم ارائه دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عـدم تسلیم خـلاصه عملیـات موضوع ماده 17 این آئین نـامـه در مهلت مقـرر ، در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند .
 
11- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آئین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی ، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند .
 
12- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده (چه دو خط و چه یک صفحه - دوستان توجه داشته باشند که در این میان باید در مورد صفحاتی که به هم چسبیده اند خیلی دقت کرد . از طرف دیگر هر بار که هنگام نوشتن دفاتر به منظور انجام کاری فرآیند نوشتن قطع می شود ، قبل از نوشتن مجدد بهتر است ابتدا صفحه قبل را مشاهده کنیم تا از صحت پر و خالی بودن آن مطمئن شویم . به طوری که منجر به ایجاد اشتباهات جبران ناپذیر نگردد . سفید ماندن پائین حساب های کل و پایان دفتر روزنامه یا پایان اسناد در صورتی که بخش سفید مانده با یک خط بسته شود ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی کند ).
 
13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده نانویس (یعنی دفاتر سفید پلمپ شده توجه کنید که این دفاتر نمی توانند در سال های آتی استفاده شوند و تا 10 سال بایستی آن ها را به همان صورت نگهداری کرد ).
 
14- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل بر خلاف ماده 3 این آئین نامه .
 
15- بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی مگر این که حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نمـایند و یا بستانکـار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست .
 
16- در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در  ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مواد 13 ، 14 و 17 آئین نامه ( با در نظر گرفتن مقررات تبصره های ماده 13 ) قطعی نشده باشد ( یعنی بایستی در خصوص صدور ثبت با استفاده از ماشین های الکترونیکی مهلت مقرر برای صدور سند قطعی غیر قابل تغییر رعایت شود . به عبارت دیگر اسناد موقت مربوطه باید به اسناد دائم تبدیل شوند ).
هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد .
 
17- تهیه و تنظیم صورت های مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آئین نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 .
 
18- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد ( یعنی اصلاح حساب در همان سال با استفاده از استانداردهای حسابداری و متکی بر ارائه مستندات کافی ).
 
19- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند . 
 
{ طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسائل ، روش ها ، صورتحساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد ، مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند ، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه ای معادل 20 درصد مالیات منبـع می باشد . 
 
تبصره - در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد، مشمول بی اعتباری دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود }.
 
ماده 21 . هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، می توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند .
 
این آئین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیشنهاد شماره 384/29 - 211 تاریخ 82/1/10 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و مقررات آن از اول فروردین سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها با سال شمسی منطبق نباشد ، در مورد سال مالی که از 82/1/1 به بعد آغاز می گردد ، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد .
 
 
 
 
 
موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

 09129497458           09120570744

 
برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ