حسابداران تراز محور

21 /03 /1396
مدیر سایت
سوالات مالیاتی و حسابداری
8702

بیمه قراردادهای پیمانکاری چگونه است؟
 بیمه قراردادهای پیمانکاری

 
در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما مکلف است به منظور اجراي ماده ۳۸ از پیمانکار بخواهد تا در پایان قرارداد مفاصا حساب لازم را از سازمان اخذ و به کارفرما ارایه دهد به این منظور ۵ درصد از هر صورت وضعیت به اضافه آخرین قسط را از پیمانکار کسر و نزد خود نگهداري می نماید و پس از ارایه مفاصا حساب به پیمانکار مسترد مینماید. 
در قراردادهاي پیمانکاري غیر عمرانی به طور عام دو نوع نرخ حق بیمه مطرح است: 
الف ـ قراردادهاي با مصالح که در این قراردادها مصالح مصرفی به عهده پیمانکار می باشد و نرخ حق بیمه ۷ درصد به اضافه بیمه بیکاري می باشد که کلاً 7.78 درصد از کل رقم ناخالص کار را شامل  می گردد که پیمانکار در طول اجراي قرارداد و نهایتاً در پایان آن به شعب تامین اجتماعی واریز می نماید و در قبال آن مفاصا حساب اخذ خواهدنمود. 
توضیحا اینکه چنانچه پیمانکار در طول اجرای قرارداد لیست و حق بیمه برای قرارداد مذکور پرداخت نموده باشد از میزان بدهی پیمانکار در پایان قرارداد کسر خواهد شد.
ب ـ در قراردادهاي بدون مصالح یا خدماتی و کارمزدي نرخ حق بیمه ۱۵ درصد به اضافه بیمه بیکاری می باشد که جمعاً 16.67 درصد از رقم کل ناخالص قرارداد را شامل می گردد که نوع پرداخت و مطالبه و اقدامات کارفرما در قبال پیمانکار مطابق مراتب در بند «الف» می باشد. 
 
قراردادهای عمرانی 
قراردادهاي عمرانی به قراردادهایی اطلاق می شود که داراي دو شرط توآم زیر باشند: 
۱ـ قراردادبر اساس فهرست بهاي سازمانهای مدیریت و برنامه ریزي کشور منعقد شده باشد. 
۲ـ تمام یا قسمتی از بودجه قرارداد از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین گردیده باشد و درواقع از محل تملک دارائیهاي سرمایه اي دولت تامین اعتبار شود و داراي ردیف بودجه باشد.
نرخ حق بیمه در این قراردادها به دو شکل و بستگی به نوع قرارداد تعیین و محاسبه می گردد: 
الف ـ قراردادهاي اجرایی عملیاتی (مثل جاده سازي ، پل، سد و مواردي از این قبیل) که نرخ حق بیمه 6.6 درصد می باشد که از این نرخ 1.6 درصد آن به عهده پیمانکار و ۵ درصد به عهده کارفرما می باشد که در پایان هر صورت وضعیت مبالغ مذکور تعیین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد (توسط ذیحساب یا کارفرما)
 ب ـ قراردادهاي مشاوره اي و نظارتی که در این قراردادها نرخ حق بیمه ۱۵/۶ درصد است که از درصد مذکور ۳/۶درصد به عهده مشاور (پیمانکار) و ۱۲ درصد به عهده ذیحساب یا کارفرما است که در پایان هر صورت حساب تعیین و کسر که به حساب تامین اجتماعی واریز می شود. 
توجه: در قراردادهاي عمرانی پیمانکار صرفاً لیست کارکنان شاغل در قرارداد را ارسال می نماید ونیازی به پرداخت حق بیمه ندارد.و مبالع حق بیمه می بایستی توسط ذیحساب طرح یا کارفرماي طرح از هر صورت وضعیت یا صورت حساب کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردد .
 
 
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

 09129497458           09120570744

برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ