حسابداران تراز محور

27 /03 /1396
مدیر سایت
مقالات حسابداری
1224

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ


ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
1) ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ 
2) ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ 
3)  ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ - ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ 
1) ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺳﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
2) ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁ ﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﺭﺳﻤﯽ )ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ, ﭼﮏ ﯾﺎ ﺳﻔﺘﻪ( ﺩﺭ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
3)ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ - ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ, ﺩﺭﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﺓ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ, ﺳﻮﺩ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪﺓ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ, ﻭﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻋﻄﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ, ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ, ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ,ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ:
1-ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ؛
2- ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ (ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ):
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ, ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ :
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻭ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ, ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

 09129497458           09120570744

برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ