حسابداران تراز محور

27 /03 /1396
مدیر سایت
سوالات مالیاتی و حسابداری
1462

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ چیست؟
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ 
ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ:
1) ﺭﻭﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 
2) ﺭﻭﺵ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ
 
ﺭﻭﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ, ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ, ﻭﺻﻮﻝ ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ, ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺰﯾﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ, ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ, ﻫﺰﯾﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ, ﺗﻨﻬﺎ ﺯﯾﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ, ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ, ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ, ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺰﯾﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺓ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ )ﺗﺨﻄﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ(. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ, ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ, ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ, ﺗﻼﺷﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

 09129497458           09120570744

 

برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ