حسابداران تراز محور

04 /06 /1396
مدیر سایت
مقالات حسابداری
2906

لیست حساب های مورد نیاز پیمانکاری

لیست حساب های مورد نیاز پیمانکاری


 

 
« دارائیهای جاری » 
 
بانک و صندوق : 
 
این حساب مخصوص ثبت وجه نقدی است که در مؤسسات برای دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری یا پرداخت های نقدی آتی نگهداری می شود در برخی موارد ، وصول وجه نقد از مشتریان اجتناب نا پذیر است و همچنین پرداخت های مؤسسه نیز در برخی موارد باید نقدی صورت پذیرد به همین جهت در برخی از مؤسسات ، شخصی به عنوان صندوق دارد استخدام می گردد و متناسب با حداکثر وجهی که در اختیار او قرار خواهد شد از او تضمین های لازم اخذ خواهد شد لازم به یادآوری است که علاوه بر حساب صندوق که در دفتر کل افتتاح شده ، در صورت تعدد ، حسابهای معین نیز نگهداری می شود یک دفتر مخصوص به نام دفتر صندوق توسط صندوقدار نگهداری می شود که جنبه آماری و اطلاعاتی دارد و از سیستم حسابداری دو طرفه پیروی نمی کند این دفتر دریافت ها و پرداخت های نقدی را بلافاصله ثبت خواهد نمود در پایان هر روز وجه موجود در صندوق شمارش شده ، با دفتر صندوق مطابقت داده می شود تا صحت انجام امور دریافت و پرداخت به اثبات برسد . ج صندوق در دفاتر حسابداری بر اساس اسناد حسابداری تکمیل می گردد بدین صورت که به ازای دریافت های نقدی ، حساب صندوق بدهکار و در مقابل پرداخت های نقدی حساب صندوق بستانکار می شود وجوه نقد ، ضمن آنکه برای معاملات نقدی بسیار اهمیت دارد و در دسترس بودن آن در اسرع وقت از امتیازات این دارایی می باشد به همان نسبت نیز می تواند در معرض سوء استفاده قرار گیرد وبنابر این مؤسسات کوچک مب توانن با اعلام آئین نامه های داخلی نسبت به صحت عمل صندوق اطمینان حاصل نمایند . 
 
  
 
ح تنخواه گردان : 
 
در مؤسسات ، ممکن است حساب بانک به دلیل لمتیازات زیاد ، جانشین صندوق گردد و کلیه دریافت و پرداخت ها از طریق آن انجام ود البته پرداخت های جزئی را با صدور چاپ از حساب بانکی انجام نمی دهند و در برخی موارد دریافت کنندگان وجوه جزئی از دریافت چک خود داری می کند بنابراین برای تامین مالی پرداخت های جزئی ، مبلغی را تحت تخواه گودان در اختیار یکی از کارکنان مالی قرار می دهند تا با رعایت مقررات و آئین نامه های داخلی مؤسسه نسبت به پرداخت هزینه های جزیی یا خرید بعضی ملزومات ااقدام نمایند . مبلغ تخواه گردان متناسب با هزینه ها و یا پرداخت های جزئی مؤسسه است و از شخصی که تخوان گردان در اختیار او است تضمین لازم دریافت می گردد در مؤسسات پیمانکاری نیز شخصی را به عنوان تخواه گروان معین می نماید و مبالغی رادر اختیار وی قرارمی دهند تا هزینه هایی مانند خرید مواد و مصالح ساختمانی ، دستمزد حمل و نقل و … را پرداخت نماید . 
 
  
 
ح دریافتنی : 
 
حسابهای دریافتنی از جمله حساب های دارایی جاری است و شامل کلیه مطالبی می شود که مؤسسه باید در آینده دریافت نماید عمده ترین این مطالب تژناشی از فروش های نسیه کالا یا عرضه نسیه‌خدمات می باشد در مبادلات تجاری امروزه فعالت های تجاری نسیه بر مبادلات تجار ینقدی فزونی دارد و این مسئله حتی در زمینه تجارت خارجی غیر قابل مشاهده است . 
 
  
 
  
 
حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول : 
 
همانطور که گفته شد ، براثر انجام معاملات نسیه حسابهای دریافتنی ایجاد می شود و مسئله وصول این نوع مطالبات مطرح می گردد بنابراین شناخت مشتریان در اقدام به مبادلات تجاری از مسایل اساسی تجارت می باشد در صورتی که شناخت کافی از مشتریان وجود نداشته باشد وصول مطالبات ممکن است با مشکلات مواجه گردد و چه بسا مطالعات وصول نشوند و عملا امکانات مالی مؤسسه به هدر برود چنانچه احتمال عدم وصول حسابهای دریافتنی وجود داشته باشد آن را به هزینه مطالبات مشکوک الوصول منظور و طرف مقابل آن را ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می نامند . 
 
  
 
اسناد دریافتنی : 
 
امکان دارد در مقابل مطالبات ناشی از فروش نسیه کالا یا عرضه خدمات به طور نسیه از طرف خریدار یا دریاف کننده خدمات اسناد قانونی ، مانند سفته و برات دریافت گردد که آن مطالبات در اصطلاح حسابداری اسناد دریافتنی می گویند . 
 
  
 
ح پیش پرداخت : 
 
در برخی موارد قبل از دریافت خدمات یا دارایی وجه ان به فروشنده پرداخت می گردد . مدارک ثبت هزینه ها وقوع یا تحمل آنهاست و بنابراین زمان پرداخت مبالغی بابت پیش پرداخت ها ، هزینه ای وقوع نیافته است و این مبالغ در یک حساب دارایی به نام پیش پرداخت ثبت می گردد . پرداخت بابت بیمه سال آینده ، اجاره ۶ ماهه آینده ، آگهی های تجاری ماه آینده نمونه ای از پیش پرداخت ها هستند . 
 
  
 
ح سپرده حسن انجام کار : 
 
صناع سپرده حسن انجام کار که ترد کارفرما نگهداری می شود باید به عنوان یک قلم دریافتنی در صورت های مالی نشان داده میشود یا از طریق یادداشت های همراه صورتای مالی افشاء می گردد. 
 
  
 
« دارائیهای ثابت » 
 
دارائیهای ثابت به دارائیهای گفته می شود که به طور نسبی دارای عمر طولانی هستند و در جریان عملیات عادی موسسات مورد استفاده قرار می‌گیرد این دارایی صرفا برای مؤسسه تهیه‌شده وبه منظور سمایه گذاری یا فروش مجرد تحصیل نشده است دارایی ثابت هر موسسه ، معرف اعتبار بوده و میزان تجهیزات و ماشین آلات مؤسسه طبقه بندی و قدرت کارایی آن نقش سازنده ای دارد. 
 
  
 
دارائیهای ثابت مشهود : 
 
این دارائیها دارای موجودیت فیزیکی و عینی هستند و به علت داشتن عمر نسبتا طولانی ، در طی سالهای متمادی به طور مؤثر در عملیات واحد های تجاری مورد استفاده قرار می گیرد از جمله این دارائیها می توان : زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، تاسیسات ، وسائط نقلیه و اثاثیه را نام برد . 
 
  
 
دارائیهای ثابت نامشهود : 
 
این دارائیها موجودیت فیزیکی و عینی ندارند مانند خط تلفن ، ارزش علائم تجاری و … 
 
« بدهی ها » 
 
بدهی ها : 
 
به حقوق مالی طلبکاران نسبت به دارائیهای یک واحد اقتصادی بدهی گفته می‌شود . به بیان دیگر تعهدات مالی یک واحد اقتصادی به اشخاص غیر از مالک « بدهی » نام دارد انواع بدهی های جاری عبارت است از :‌ 
 
۱ – حسابهای پرداختنی   ، ۲ – اسناد پرداختنی   ، ۳ – پیش دریافت ها 
 
  
 
حسابهای پرداختنی : 
 
حسابهای پرداختنی یکی از انواع بدهی های جاری است و شامل کلیه بدهی هایی می شود که مؤسسه باید در آینده پرداخت نماید عمده ترین این بدهی ها ناشی از خریدهای نسیه می باشند . 
 
  
 
اسناد پرداختنی : 
 
امکان دارد در مقابل بدهی های ناشی از خرید نسیه کالا و یا دریافت خدمات به طور نسیه مؤسسات به فروشنده و یا عرضه کننده خدمات اسناد قانونی مانند سفته ، برات و … صادر نمایند که با آنها در اصطلاح حسابداری اسناد پرداختی می گویند . 
 
  
 
پیش دریافت ها : 
 
مؤسسه ممکن است قبل از ارائه خدمات مبالغی را از پیش دریافت نماید که جزء بدهی مؤسسه محسوب می شود ، و تحت عنوان حساب پیش دریافت منظور می گردد . در مؤسسات پیمانکاری می توان به پیش دریافت بیمه و پیشین در یافت پیمان کار اشاره نمود . 
 
  
 
بدهی های بلند مدت :‌ 
 
بهی هایی هستند که مدت زمان آنها بیش از یک سال می باشد مثل وام بلن مدت . دیون رهنی . 
 
  
 
سرمایه : 
 
در حسابداری حق مالی مالک یا مالکین واحد اقتصادی نسبت به دارائیهای آن را اصطلاحا سرمایه می نامند اگر مؤسسه در طی فعالیت های مالی خود سود کسب نماید موجب افزایش سرمایه و اگر زیان نماید موجب کاهش سرمایه می‌گردد . 
 
  
 
در آمدها : 
 
مؤسسات بر حسب نوع کسب و کارخدماتی برای مشتریان خود ارائه می کنند ودر ازای آن خدمات ممکن است وجوهی را دریافت ننمایند یا مشتریان تعهد کنن وجوه فوق را در آینده دریافت نمایند در حسابداری به این مبالغ اصطلاحا در آمد گفته می شود و در مؤسسات پیمانکاری نیز در ازای خدماتی که پیمانکار برای کارفرما ارائه می کند مبالغی را به عنوان در آود در یافت می نماید از انواه در آمد های موجود در یک مؤسسه پیمانکاران می توان به در آمدهای متفرقه و کار گواهی شده که صورت و صنعتی است که پیمانکار به کارفرما ارائه می دهد اشاره نمود . 
 
  
 
هزینه ها : 
 
مؤسسات خدماتی به منظور ارائه خدمات به مشتریان ناچارند مخارج گوناگونی را محتمل شوند که این مخارج « هزینه » نامیده می شود در موسسات پیمانکاری نیز برای انجام پیمانکاری که همان ارائه خدمات به کار فرمایان می باشد هزینه هایی را متحمل می شود از جمله هزینه اداری تشکیلاتی ، هزینه حقوق و … 
 
  
 
حساب پیمان : 
 
در مؤسسات پیمانکاری یک حساب به نام حساب پیمان ها وجود دارد که به عنوان یک حساب هزینه تلقی می شود مؤسسات پیمانکاری تماه هزینه هایی که برای انجام قرارداد خود انجام می دهند مثلا خرید مصالح و پرداخت دستمزد و هزینه حمل و نقل و … را بستانکار و در مقابل آن حساب پیمان را بدهکار می کنند . 
 
  
 
حساب کارگواهی شده : 
 
حساب دیگری که در مؤسسات پیمانکاری وجود دارد ح کارگواهی شده می باشد که به عنوان در آمد در این مؤسسات تلقی می شود و در آمد هایی که به دست می آید را معمولا تحت عنوان ح‌کارگواهی شده منظور می نمایند . 
 
_ لازم به ذکر است که از تفاوت بین حساب پیمان و ح کار گواهی شده سود ( زیان ) مؤسسه به دست می آید .
 
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور
88705994 -021     فکس:89775554-021
 09129497458           09120570744  
 
 
 
برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ